(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Primăria orașului Cimișlia inițiază concursul pentru suplinirea funcției vacante de director la Biblioteca Publică Orășenească Cimișlia din cadrul Primăriei orașului Cimișlia

20-10-2023, 10:36

Scopul funcţiei: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
 2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
 3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii prestării serviciilor de bibliotecă.
 4. Organizează şi coordonează parteneriate relevante cu diverse instituții şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.

Condiţiile de participare la concurs:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

3) are capacitate deplină de exerciţiu;

4) nu a obţinut vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

6) nu are antecedente penale;

Cerinţe specifice:

 • Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii.
 • Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani.
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.
 • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
 • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
 • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
 • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

 

 Documentele ce urmează a fi prezentate:

1)formularul de participare, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019;

2)copia buletinului de identitate;

3)copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau specializare;

4)certificat medical privind starea sănătății;

5)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 din Regulament.

 

Dosarele pot fi depuse personal la Primăria orașului Cimișlia, trimise prin poștă sau e-mail resurseumane@cimișlia.md, Biroul nr.14, etajul. II, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14.

Data limită a depuneri dosarului este 10.11.2023, ora 16:30.

Telefonul de contact: 0241 92 774

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
 3. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
 4. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații;
 5. Hotărârea Guvernului 24 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
 6. Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public;
 7. Ordinul nr. 17 din 05.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci;
 8. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014.

Încarcă CV (.pdf)
Pagina